Blog

Dobry księgowy na wagę złota!. Niezależnie od rodzaju prowadzonego badania poznaj pełen kontekst zebranych opinii - skąd ktoś przyszedł, gdzie mieszka, czy jest zadowolony z obsługi lub dostawy, jak często Ciebie odwiedza, czego szukał, co widział w trakcie wizyty, czy zrealizował swój cel, na jakie problemy natrafił, jak się wtedy czuł, czy poleci Twoją markę. Dopiero znając kontekst można podejmować trafne decyzje.
Proszê wybaczyæ odrobinê ironii Kryje siê za ni± sceptycyzm co do tego, by wszystkie narracje biznesowe z Zachodu da³ siê szybko i ³atwo przeszczepiæ w Polsce. W naszym kraju dominuje wci±¿ bardzo konserwatywna kultura biznesu. Pozowaniem na nowinkarza wyposa¿onego w oryginalne dziewiêcioelementowe szablony mo¿na czasem zyskaæ sobie dobr± opiniê innowatora ale ryzyko, ¿e zostanie siê sklasyfikowanym jako niebezpieczny i niepowa¿ny idealista, te¿ jest spore.
Uzyskanie dotacji na maszyny. Zakupienie maszyny za własne pieniądze to często sprawa niemożliwa w realizacji, dlatego też niekiedy dobrym rozwiązaniem będzie postaranie się dotacje z różnych urzędów oraz instytucji. (i du¿ innych) zdecydowanie polecam siêgn±æ po „Tworzenie modeli biznesowych”. Oczywi¶cie jest to ksi±¿ka osadzona w kulturze Zachodniej, ale nie znaczy to, ¿e nie ma zastosowania w naszej rzeczywisto¶ci.
Model biznesowy d³ugiego ogona opiera siê na sprzeda¿y mniejszej ilo¶ci wiêkszej liczby produktów czy us³ug. Zak³ada budowanie oferty du¿ej liczby produktów niszowych, z których ka¿dy sprzedaje siê stosunkowo nieczêsto. Taka skumulowana sprzeda¿ mo¿e siê okazaæ równie rentowna, jak sprzeda¿ tradycyjna. Ten model nie wymaga du¿ych nak³adów na magazynowanie, wymusza jednak stworzenie silnej platformy sprzeda¿owej.
to pierwszy serwis prawniczy dla ludzi kreatywnych, na którym znajdziesz najciekawsze artykuły prawie w mediach, kulturze i biznesie. wiecej pomocnych wskazowek to również crew prawniczy, który świadczy usługi prawno-biznesowe dla branży kreatywnej oraz edukuje i inspiruje przedsiębiorców do skutecznego wdrażania i komercjalizowania rozwiązań innowacyjnych. Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystywać własność intelektualną? Potrzebujesz pomocy prawnej? Jeśli tak to jesteś w dobrym miejscu. Zapraszamy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *